پیام سپاهان
مردم بیشتر چک های رمزدار می دهند یا عادی؟
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 18:20:39
پیام سپاهان - جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده معادل 6.8 میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر 6.4 میلیون فقره عادی و حدود 0.4 میلیون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور 94.4 درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 5.6 درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.
از نظر مبلغی نیز، از 205 هزار و 100 میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور معادل 132 هزار و 200 میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از 72 هزار و 900 میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است.
بر این اساس، در کل کشور 64.4 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 35.6 درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.
استان‌های دارای چک‌های وصول شده رمزدار
طبق این گزارش، در فروردین امسال در کـل کشـور بیش از 375 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بالغ بر 72 هزار و 900 میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 56.2 و 58.4 درصد کاهش داشته است.
در ماه مورد بررسی، در استان تهران 102 هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل 40 هزار و 200 میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، 45.5 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (27.2 درصـد)، اصفهان (10 درصد) و خراسان رضوی (8.3 درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
همچنــین، 66.2 درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (55.2 درصــد)، اصفهان ( 6.1 درصد) و خراسان رضوی ( 4.9 درصد) وصول شده است.
چک عادی و رمزدار چیست؟
گفتنی است؛ چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.
چک‌های رمزدار، چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌تواند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.
این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

http://www.sepahannews.ir/fa/News/277445/مردم-بیشتر-چک-های-رمزدار-می-دهند-یا-عادی؟
بستن   چاپ