پیام سپاهان
تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی کم شد
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 00:02:13
پیام سپاهان - تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در فروردین سالجاری بیش از 6.9 میلیون فقره چک به ارزش هر 148 هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 27.8 و 42.7 درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، معادل 6.4 میلیون فقره با ارزش 132 هزار و 200 میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 28 و 41.8 درصد کاهش دارد. 
در کنار چک‌های وصولی بالغ بر 569 هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با 25.4 و 49.3 درصد کاهش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از سه میلیون فقره چک با ارزشی معادل 69 هزار و 900 میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.
چک‌های وصول شده در تهران حدود 1.8 میلیون فقره به ارزشی بالغ بر 60 هزار و 400 میلیارد تومان و چک‌های برگشتی معادل 149 هزار فقره به ارزش 6 هزار و 500 میلیارد تومان گزارش شده است.
میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل
علاوه بر این، در فروردین ماه کل کشور حدود 549 هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بیش از 14 هـزار و 600 میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که از نظر تعداد و ارزش 96.5 و 92.4 درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
از سوی دیگر، در استان تهران حدود 142 هزار فقره چک به ارزشی حدود 5 هزار و 600 میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 95.2 درصد و از نظر مبلغ 86.3 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

http://www.sepahannews.ir/fa/News/277133/تعداد-و-مبلغ-چک‌های-برگشتی-کم-شد
بستن   چاپ